Contract

APĂ - CANAL

CONSUMATORI CASNICI - BRANSAMENT INDIVIDUAL

Rezumat cu părți principale din contract:

[...]
2.3. Punctul de delimitare între Operator şi Utilizator este căminul de apometru, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract.
[...]
2.5. În cazul în care contorul este montat pe proprietatea privată a Utilizatorului, punctul de delimitare se stabilește astfel: 
    a) conducta de la limita domeniului public până la robinetul/vana de închidere montată înaintea contorului aparține Utilizatorului. 
    b) robinetul/vana de închidere din amonte și contorul aparțin Operatorului; 
    c) robinetul/vana de închidere montată după contor (în aval), conductele și sistemul de distribuție interioară aparțin Utilizatorului.
[...]
2.6. Punctul de delimitare dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin primul cămin de racord în sensul de scurgere a apei uzate situate pe domeniul public, care este prima componentă a rețelei publice.
[...]
3. Durata 
3.1. Contractul de furnizare/prestare a serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare se încheie între Operator şi Utilizator pe durată nedeterminată.
3.2. Încetarea contractului se poate face la cererea Utilizatorului numai după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către Operator și doar dacă nu mai utilizează serviciile lui la adresele de consum contractate.
[...]
4.1. Operatorul are următoarele drepturi:
[...]
4.1.2. să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;
[...]
4.1.5. să aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate în folosinţa sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a funcţionării, integrităţii sau pentru debranşare, în caz de pericol de avarie a acestora, precum şi la contor, dacă se află pe proprietatea Utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrităţii acestuia. Accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al Utilizatorului;
[...]
4.1.7. să desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi să sesizeze autorităţile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
[...]
4.1.8. să întrerupă furnizarea apei,[...] în următoarele situaţii:
       [...]
f) contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este pe numele altei persoane fizice sau juridice decât al celei care deține de drept locul de consum;
g) după pronunțarea unei hotărâri definitive a instanțelor de judecată în caz de neplată a prețului serviciului; 
[...]
4.1.10. să aplice penalităţile prevăzute de actele normative în vigoare în cazul în care se deversează în reţeaua publică de canalizare ape uzate care depăşesc concentraţiile maxime admise pentru impurificatori;
[...]
4.1.11. să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către Utilizator, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile, cu excepția situațiilor de forță majoră, când preavizul poate fi sub acest termen, în următoarele cazuri:
        [...]
        c) împiedicarea delegatului împuternicit al Operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de furnizor, când acestea se află pe proprietatea Utilizatorului;
[...]
4.2. Operatorul are următoarele obligaţii:
4.2.1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare;
4.2.2. să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare competente şi de autorităţile administraţiei publice locale;
[...]
5.1. Utilizatorul are următoarele drepturi:
[...]
5.1.2. să conteste facturile când constată diferenţe între consumul facturat şi cel realizat, în termen de 5 zile calendaristice de la primire;
5.1.9. să solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe branșamentul propriu, suspecte de înregistrări eronate. Dacă în urma verificării metrologice a contorului se constată că acesta nu se încadrează în limitele metrologice admise și înregistrează în favoarea Operatorului, costul verificării se suportă de către Operator, în caz contrar costurile se suportă de către Utilizator;
[...]
5.2. Utilizatorul are următoarele obligaţii:
[...]
5.2.8. să aducă la cunoştinţă Operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 la contract şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a adresei la care  urmează să trimită facturile;
[...]
5.2.11. să solicite încetarea contractului şi încetarea furnizării serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului;
[...]
5.2.15. să mențină curățenia și să întrețină în stare corespunzătoare căminul de branșare unde este montat apometrul (inclusiv protecția contra înghețului);
5.2.16. să nu influențeze în nici un fel indicațiile apometrului și să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliul de montaj;