Posturi Vacante

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,


în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:
- cititori de contoare – 5 posturi cu normă întreagă;
- instalatori – 3 posturi cu normă întreagă;
- mașiniști la mașini pentru terasamente – 3 posturi cu normă întreagă;
- fochiști – 1 post cu normă întreagă; 
 1. Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 1. Acte necesare înscrierii:
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;
 3. Curriculum vitae;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
  1. Data, ora şi locul depunerii dosarelor de înscriere: 14.07.2020, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita
  2. Data, ora şi locul organizării probei scrise: 15.07.2020, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;
  3. Data, ora şi locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita – 15.07.2020, ora 12.00;
  4. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în data de 16.07.2020, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita și pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro


PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE – ing. Erős János, tel 0725 659 187


BIBLIOGRAFIE 
 1. Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro; - PENTRU INSTALATORI ȘI CITITORI DE CONTOARE
 2. Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro; - PENTRU INSTALATORI ȘI CITITORI DE CONTOARE
 3. Detalii tehnice privind cazanele KOHLBACH și JUSTSEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro; - PENTRU FOCHIȘTI
 4. Instrucțiuni tehnice pentru utilaj JCB și Caterpillar –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro; - PENTRU MAȘINIȘTI LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE


 
 1. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.